Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών pasekdap@gmail.com

Δημόσιο: Προς κατάργηση οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου- Με τι θα αντικατασταθούν


Λύση σε ένα πρόβλημα που χρονίζει στο ελληνικό δημόσιο εδώ και έναν αιώνα επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτοντας τέλος στην πανσπερμία των διαφορετικών συμβάσεων εργασίας που συνάπτει το δημόσιο με υποψήφιους υπαλλήλους του.

Μόνο για το 2016 αναμένεται να διοριστούν σε διάφορες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου ως μόνιμοι ή αορίστου χρόνου περίπου 9.000 άτομα (ανάμεσά τους επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, διορισθέντες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις κλπ) εκ των οποίων οι 3.000 βρίσκονται ήδη σε φάση τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις.

Εκτός των μονίμων αναμένεται να διοριστούν με διαφορετικές συμβάσεις ως εποχικό ή έκτακτο προσωπικό άλλοι 20.000 υπάλληλοι καλύπτοντας πρόσκαιρες και επείγουσες, κατά κύριο λόγο, ανάγκες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το newpost, εκείνο που προκαλεί προβληματισμό στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι η διαφορετικότητα και η πολυπλοκότητα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτει κάθε χρόνο το δημόσιο.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι να δοθεί τέλος στις διαφορετικές συμβάσεις εργασίας (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, έργου, ορισμένου χρόνου, με έμμισθη εντολή κλπ) με την καθιέρωση δύο μόνο βασικών κατηγοριών.

Του μόνιμου προσωπικού, με την κατάργηση των συμβασιούχων αορίστου χρόνου και του έκτακτου προσωπικού με κοινές συμβάσεις εργασίας οι οποίες θα χαρακτηρίζονται ως εποχικές συμβάσεις συγκεκριμένου χρόνου και έργου.

Με ένα λόγο θα καταργηθούν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (εξάμηνες,οκτάμηνες η ετήσιες) και οι συμβάσεις έργου (εξάμηνες η ετήσιες) και στη θέση τους θα υπάρχουν μόνον εποχικές συμβάσεις συγκεκριμένου χρόνου οι οποίες όμως δεν θα ανανεώνονται μετά τη λήξη τους.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται οι συμβάσεις  εξαρτημένης εργασίας, άρα και οι πιθανές προσφυγές των συμβασιούχων στα δικαστήρια όπου με την επίκληση ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες πετυχαίνουν την ανανέωση των συμβάσεων τους η ακόμη και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.

Πηγή: www.e-dimosio.gr

Τροποποίση της Υπουργικής Απόφασης για τα ΚΔΑΠ που στεγάζονται σε σχολείαΤα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, (ΚΔΑΠ), αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών, που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Δημοσίων Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου, ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου,
όπου υπάρχει, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του κατά νόμο αρμόδιου φορέα.
Τα ΚΔΑΠ της παρούσας παραγράφου μπορεί να λειτουργούν και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης του  διδακτικού  έτους και της έναρξης του επομένου με εξαίρεση των ημερών Σαββάτου, Κυριακής και γενικά των σχολικών αργιών.
Για τις ανάγκες πυρασφάλειας και μόνο, εντάσσονται στις δραστηριότητες του άρθρου 7 του Π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 τ. Α) (δημιουργική απασχόληση για σκοπούς εκπαίδευσης). 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016 
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Δείτε την Υπ. Απόφαση ΕΔΩ

Eκκρεμότητες διορισμών κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες


Κατόπιν της υπ’αριθμ. 2/1523/18-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΡΥΗ465ΦΘΕ-ΖΓΕ) εγκυκλίου μας και σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν οι ίδιοι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανταποκρίθηκαν σε αυτή, η υπηρεσία μας προέβη στην καταγραφή των εκκρεμοτήτων διορισμών που προέρχονται από οριστικά αποτελέσματα διαδικασιών που είχαν διενεργηθεί από το Α.Σ.Ε.Π και αφορούν, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ.

Οι εν λόγω καταγραφείσες εκκρεμότητες διορισμών από το σύνολο των φορέων, εξαιρουμένων των
Περιφερειών, αποτυπώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1. που συνοδεύει την παρούσα.

Εν συνέχεια, με το άρθρο 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκαν από την αναστολή διορισμών που
προβλέπεται στην περίπτωση 3 της παρ. στ’, υποπαρ. στ1 του ν. 4093/2012, οι διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των ν.π.ι.δ αυτών, μη απαιτούμενης, για την πρόσληψη αυτών, της απόφασης κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.
Παράλληλα με την υπ΄ αριθμ. 9/8402/16-3-2016 (ΑΔΑ: ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ) εγκύκλιό μας, κλήθηκαν οι φορείς να προβούν άμεσα στην ολοκλήρωση των διορισμών των επιτυχόντων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προς κάλυψη των κενών θέσεων στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 όπως ισχύει).

Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να γνωρίζει το Υπουργείο ποιες από τις καταγραφείσες
εκκρεμότητες διορισμών των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ απομένουν προς έκδοση απόφασης κατανομής, θα πρέπεινα εντοπιστούν στις εκκρεμότητες που αποτυπώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, εκείνες που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των φορέων.
Δειτε την εγκύκλιο ΕΔΩ
 .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΕΚΔΑΠ


Με μεγάλη ικανοποίηση ακούσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, κ.Κουρουμπλή, να αναφέρεται στις Δημοτικές Κοινωνικές Δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ». Διαβάσαμε, επίσης, το Δελτίο Τύπου του ΥΠ.ΕΣ. (15-09-2016) όπου ο κ.Υπουργός αναφέρει τα εξής:

1. «στον επόμενο χρόνο δεν θα υπάρχει δήμος χωρίς ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και χωρίς ΚΔΑΠ»
2. «Το 2000, λοιπόν, έγιναν οι προδιαγραφές των ΚΔΑΠ. Σας ρωτώ: Έχετε υπ’ όψιν σας αν υπάρχει κανονισμός στα ΚΔΑΠ ακόμη; Πέρασαν δεκαέξι χρόνια από τότε.»
3. «…Οι εργαζόμενοι (…) θα πληρώνονται τώρα κάθε μήνα.»

Είναι ευχής έργον τόσο για τις χιλιάδες οικογένειες με παιδιά πανελλαδικά όσο και για εκατοντάδες άνεργους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς και επιστήμονες παιδαγωγικών ειδικοτήτων να γίνει πράξη η δέσμευση του Υπουργού και όντως να βρεθούν οι πόροι για να έχει κάθε Δήμος το ΚΔΑΠ του και το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με έναν σωστό σχεδιασμό ο οποίος οφείλει να περιλαμβάνει τόσο την εξασφάλιση των πόρων για τη σταθερή χρηματοδότηση των Δομών όσο και μόνιμες θέσεις εργασίας για το προσωπικό που θα στελεχώσει τις νέες Δομές. Στον σχεδιασμό αυτόν θα πρέπει να ενταχθούν και οι προϋπάρχουσες Δομές με την αυτονόητη εξασφάλιση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού που απασχολείται στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ επί σειρά ετών με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΟΤΑ.
 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΩ

Μητσοτάκης: Επιμένω στον επανέλεγχο των συμβασιούχων Παυλόπουλου –«Κομμένες» οι παρατάσεις συμβάσεων


Επανέλεγχο παλαιότερων συμβάσεων, όπως αυτών του νόμου Παυλόπουλου αλλά και «κόψιμο» της παράτασης των συμβάσεων στην καθαριότητα που προγραμματίζει η κυβέρνηση, προανήγγειλε, εφόσον γίνει πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξή του στη ΔΕΘ ο πρόεδρος της ΝΔ Κυρ. Μητσοτάκης.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι επί των ημερών του είχε ξεκινήσει με συστηματικό τρόπο τονεπανέλεγχο συμβάσεων στο δημόσιο (στην πλειοψηφία τους πρόκειται για συμβασιούχους που έγιναν αορίστου χρόνου με το ΠΔ Παυλόπουλου) και επανέλαβε ότι βρήκε απέναντι του συμμαχία από δημάρχους και τον ΣΥΡΙΖΑ  και προσωπικά τον σημερινό υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο, που ήταν νομικός υπερασπιστής όσων δεν δέχονταν τον έλεγχο της διοίκησης
Και προανήγγειλε ότι μέλημα του όταν έρθει στην εξουσία θα είναι ο επανέλεγχος συμβάσεων αλλά και το να μην δημιουργηθεί «μια νέα γενιά συμβασιούχων με το καρότο της μονιμοποίησης». Έφερε, δε, το παράδειγμα των συμβασιούχων καθαριότητας των οποίων η κυβέρνηση παρατείνει τις συμβάσεις έως τις 31.12.2017, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν χθες με δήμαρχο τουριστική πόλης ο οποίος μου έθεσε το ερώτημα:  ‘Γιατί αυτές οι συμβάσεις πρέπει να παραταθούν αυτοδίκαια 12 και 18 μήνες όταν εγώ τους χρειάζομαι μόνο το καλοκαίρι;’. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει. Γιατί στήνει ένα νέα πελατειακό κράτος και εξαγοράζει συνειδήσεις. Εμείς αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε».
Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης δεσμέυθηκε ότι θα επαναφέρει το σύστημα αξιολόγησης στο δημόσιο που είχε προτείνει μετά την αποτυχημένη απόπειρα να εισαγάγει εκείνο των ποσοστώσεων που οδηγούσε σε απολύσεις. Ενώ με τη φράση «οι στοχευμένες περικοπές θα έρθουν μέσα από το δημόσιο», επέμεινε στην πολιτική του για μείωση του δημοσίου που επανέλαβε και χθες με συγκεκριμένα παραδείγμα κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ.

Fitness Day του ΚΔΑΠ Αλοννήσου


Την  Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Αλοννήσου διοργάνωσε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καλής Φυσικής Κατάστασης  (European Fitness Day  2016), στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Δήμου, μια ημέρα με δραστηριότητες κίνησης για όλα τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου. 
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Fitness πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια της εκστρατείας NowWeMOVE που διοργανώνει ο Διεθνής Οργανισμός για τον Αθλητισμό και Πολιτισμό (ISCA) για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και συμμετέχει στις επίσημες εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (EWOS) #BeActive. Είναι μια μέρα αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην φυσική κατάσταση και την σωματική δραστηριότητα, όπου ο καθένας σε όλη την Ευρώπη θα μπορεί να επιλέξει μια δραστηριότητα που του ταιριάζει. 
                Ο στόχος είναι κοινός και είναι απλός - να αναδείξουν το ρόλο που παίζει η σωματική δραστηριότητα για τη βελτίωση της υγείας μιας χώρας. 
Η εκστρατεία NowWeMOVE είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία στην Ευρώπη για την προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, η οποία ξεκίνησε το 2012. Οι γενικοί στόχοι της εκστρατείας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, η προώθηση ευκαιριών για δραστηριοποίηση στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, και η βιώσιμη και καινοτόμο ανάπτυξη ικανοτήτων στους φορείς που παρέχουν πρωτοβουλίες σωματικής άσκησης μέσω της υπεράσπισης και λύσεων με ελεύθερη πρόσβαση. Εθνικός Συντονιστής της εκστρατείας για την Ελλάδα είναι το μέλος της ISCA, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Πράσινες Διαδρομές Κοιν.Σ.Επ.”
Ολόκληρος ο χώρος της εκδήλωσης γέμισε με εντυπωσιακά παιχνίδια φυσικής αγωγής, μεγάλων διαστάσεων, φτιαγμένα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του ΚΔΑΠ Δήμου Αλοννήσου. Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλα τα παιχνίδια, διασκεδάζοντας και γυμνάζοντας ταυτόχρονα το σώμα τους μέσα από απλές δραστηριότητες φυσικής αγωγής. Αρωγοί στην προσπάθεια του ΚΔΑΠ Αλοννήσου στάθηκαν ο Δήμος Αλοννήσου, ο Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου, το Κλιμάκιο Αλοννήσου του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αρκετοί εθελοντές. Οι γονείς ενημερώθηκαν για τη δράση EUROPEAN FITNESS DAY μέσα από φυλλάδια και τα παιδιά έφυγαν φορώντας το μετάλλιό τους και κρατώντας το αναμνηστικό τους δίπλωμα.
ΥΠΕΣΔΑ προς Δήμους: Στείλτε στοιχεία για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων


Τη δυσαρέσκεια του ΥΠΕΣΔΑ έχει προκαλέσει το γεγονός ότι περίπου ο ένας στους τρεις δήμους δεν έχει στείλει στοιχεία για βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα  93 δήμοι, 554 ΝΠΔΔ και 407 φορέων  δεν έχουν εκδώσει διαπιστωτικές πράξεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος η διαδικασία προχωρεί μετ’ εμποδίων προχωρεί

Ειδικότερα ενενήντα τρεις δήμοι και 554 Νομικά Πρόσωπα εποπτευόμενα από ΟΤΑ δεν είχαν στείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2016, τους πίνακες με την κατάταξη των υπαλλήλων τους σε νέους βαθμούς. Επίσης, 37 φορείς από το σύνολο των 407 ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, Νομικών Προσώπων και ιδρυμάτων που απέστειλαν στοιχεία στο υπουργείο Εσωτερικών δεν έχουν προβεί σε έκδοση των απαιτούμενων διαπιστωτικών πράξεων βαθμολογικής κατάταξης, μεταξύ άλλων, λόγω διοικητικών εκκρεμοτήτων.

Το έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 27877/7.9.2016), που παρουσιάζει «Το Βήμα», έχει την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» και φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών κ. Κώστα Πουλάκη. Είναι συνέχεια επισημάνσεων της εγκυκλίου της 3ης Αυγούστου 2016 με την οποία, μεταξύ των άλλων, το υπουργείο καλούσε να πραγματοποιηθεί η κατάταξη του προσωπικού και να εφαρμοστούν οι διαδικασίες ώστε να προχωρήσουν οι προβλέψεις του νέου νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων» (ν. 4369/2016).

Οι φορείς που κλήθηκαν να αποστείλουν στοιχεία για τους νέους βαθμούς του προσωπικού ήταν όλοι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα ιδρύματα, καθώς και οι σύνδεσμοι αυτών. Ομως, όπως επισημαίνεται στο νέο έγγραφο του υπουργείου, «14 ημέρες μετά την εκπνοή της τεθείσας προθεσμίας (19 Αυγούστου) εμφανίζεται να έχει ανταποκριθεί στην εγκύκλιό μας, αποστέλλοντας στοιχεία, μόνο ένα μέρος αυτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι υπόλοιποι (93 δήμοι και 554 νομικά πρόσωπα) ενδεχομένως να μην έχουν προβεί μέχρι σήμερα στην έκδοση των απαιτούμενων διαπιστωτικών πράξεων».

Το έγγραφο του κ. Πουλάκη αναφέρει ακόμη: «Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι η αμέλεια εφαρμογής των κείμενων διατάξεων αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να μεριμνήσουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η βαθμολογική κατάταξη του προσωπικού των φορέων αρμοδιότητάς τους με την έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων».