ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

-------------------ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-------------------


ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)
Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν τα ανυπαίτια κωλύματα, τα οποία
αναφέρονται στα άρθρα 657-658 του Α.Κ. Τέτοια είναι η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εγκυμοσύνη, η στράτευση, η άσκηση υποχρεωτικών από το νόμο καθηκόντων του εργαζόμενου ως πολίτη, καθώς και ο αποκλεισμός του λόγω ανωτέρας βίας.
Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 657-658 του Α.Κ. ο εργαζόμενος, εφόσον έχει κάποιους απ΄ τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να απουσιάσει από την εργασία του, και ταυτόχρονα διατηρεί την αξίωση προς είσπραξη του μισθού του για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Β) ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες ανυπαιτίου κωλύματος, είναι η βραχεία ασθένεια. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2112/20 που προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4558/30 βραχείας διάρκειας ασθένεια είναι:
α)
για υπηρεσία στον ίδιοεργοδ.μέχρι 4 ετών
ασθένεια 1 μηνός
β)
           «                         από 4 ως 10 έτη
ασθένεια 3 μηνών
γ)
           «                         από 10 ως 15 έτη
ασθένεια 4 μηνών
δ)
           «                            από 15 και άνω
ασθένεια 6 μηνών
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου 288/66, δεν απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια βραχείας ασθένειας, εφόσον βέβαια καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση από τον εργοδότη.
Στην περίπτωση που η ασθένεια του εργαζόμενου ξεπεράσει τα όρια της βραχείας ασθένειας, το θέμα της λύσης της συμβάσεως εργασίας, θα κριθεί απ΄ τα αρμόδια δικαστήρια.
Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Για να μπορέσει ένας εργαζόμενος να υπόκειται στις διατάξεις περί ασθενείας, θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:
Ι) Ο εργαζόμενος να απασχολείται στην επιχείρηση πάνω από 10 ημέρες.
ΙΙ) Να έχει εξεταστεί και να του έχει χορηγηθεί αποδεικτικό ασθενείας από γιατρό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ασφαλίζεται για πρώτη φορά και δεν έχει τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική κάλυψη, τότε προς απόδειξη της ασθένειάς του αρκεί η βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό.
Δ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ασθενείας του διατηρεί αξίωση στο μισθό του ως εξής:
α) Αν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα ημερών, αλλά μικρότερη από έτος, δικαιούται αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου.
β) Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός έτους δικαιούται αποδοχές ενός μηνός.
Η παραπάνω αξίωση για δικαίωμα στο μισθό (για δεκαπενθήμερο ή μήνα) αναφέρεται σε κάθε εργασιακό (και όχι ημερολογιακό) έτος.
Αν η ασθένεια του εργαζόμενου διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (από δεκαπενθήμερο ή μήνα) ο εργοδότης δεν υποχρεούται για περαιτέρω καταβολή μισθού.
Ε) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, και η ασθένεια του εργαζομένου κρατήσει ως και 3 ημέρες, η επιχείρηση υποχρεούται να του καταβάλει το 1/2 του 1/25 του μισθού του ή το μισό του ημερομισθίου του για κάθε μέρα απουσίας απ΄ την εργασία του.
Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ασθενήσει για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών, για πρώτη φορά μέσα στο εργασιακό έτος, τότε για τις 3 πρώτες ημέρες ισχύει ότι και παραπάνω. (Δηλαδή η επιχείρηση οφείλει να του καταβάλει το 1/2 του 1/25 του μισθού ή το μισό ημερομίσθιο για κάθε μέρα απουσίας από την εργασία του). Από την 4η μέρα, ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας, στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος, καταβάλει μία ημερήσια επιδότηση για όλες τις υπόλοιπες ημέρες που είναι ασθενής. Η επιδότηση αυτή ορίζεται απ΄ την ασφαλιστική κλάση και την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου.
Από την πλευρά της η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο, για κάθε μέρα απουσίας του, ολόκληρο το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού του, μειωμένο κατά την ημερήσια επιδότηση που χορηγείται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
Όταν ο εργαζόμενος ασθενήσει για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών, για παραπάνω από μία φορά μέσα στο ίδιο εργασιακό έτος, η επιχείρηση οφείλει να του καταβάλει ολόκληρο το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού του μειωμένο κατά την ημερήσια επιδότηση από την πρώτη μέρα απουσίας απ΄ την εργασία του. Αν όμως η ασθένεια του εργαζόμενου διαρκέσει λιγότερο από 4 ημέρες, τότε ο ασφαλιστικός φορέας δεν καταβάλει την ημερήσια επιδότηση και η επιχείρηση καταβάλει μόνο το 1/2 του 1/25 του μισθού ή το μισό ημερομίσθιο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
1) Μισθωτός που έχει συμπληρώσει 2 χρόνια στην επιχείρηση, ασθενεί το εργασιακό έτος ως εξής:
Πρώτη φορά (Απρίλιος)
8 μέρες
Δεύτερη φορά (Ιούνιος)
3 μέρες
Τρίτη φορά (Αύγουστος)
6 μέρες
Τέταρτη φορά (Σεπτέμβριος)
2 μέρες
Πέμπτη φορά (Οκτώβριος)
18 μέρες
Σύνολο
37 μέρες
Θα επιδοτηθεί ως εξής:
Ι.Κ.Α. (επίδομα)
Εργοδότης
1η φορά
5 ημέρες
3 μισά ημερομίσθια και διαφορά στα υπόλοιπα 4 (όχι στα πέντε γιατί στις 8 μέρες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε Κυριακή)
2η φορά
-
3 μισά ημερομίσθια
3η φορά
6 μέρες
Διαφορά στις εργάσιμες ημέρες του εξαημέρου
4η φορά
-
2 μισά ημερομίσθια
5η φορά
18 μέρες
Διαφορά μέχρι τη συμπλήρωση 26 ημερομισθίων ή ενός μήνος.
2) Μισθωτός με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη 9 μήνες και ημερομίσθιο 30,00 ευρώ και ημερήσιο επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ 20,00 ευρώ, ασθενεί ως εξής:
πρώτη φορά (Απρίλιος)
8 μέρες
δεύτερη φορά (Ιούνιος)
2 μέρες
τρίτη φορά (Αύγουστος)
4 μέρες
τέταρτη φορά (Σεπτέμβριος)
6 μέρες
20 μέρες
Θα επιδοτηθεί ως εξής:
Από το ΙΚΑ:
ΕΥΡΩ
την πρώτη:
(8-3) = 5 x 20,00 =
100,00
τη δεύτερη:
-
-
την τρίτη:
4 x 20,00 =
80,00
την τέταρτη:
6 x 20,00 =
120,00
Σύνολο
15 μέρες
300,00

 
Από τον Εργοδότη
ΕΥΡΩ
την πρώτη
3 x 30,00 =
45,00
2
και διαφορά
4 x (30,00-20,00)
40,00
τη δεύτερη
2 x 30,00 =
30,00
2
την τρίτη:
Διαφορά
  4  x (30,00-20,00)
40,00
Σύνολο μέρες
13
155,00
Δηλαδή: α) Την πρώτη φορά παίρνει διαφορά στο υπόλοιπο για 4 ημέρες επειδή μέσα στις 8 ημέρες ασθένειας περιλαμβάνεται 1 Κυριακή για την οποία ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποδοχών.
β) Ο εργοδότης καταβάλλει αποδοχές μόνο για 13 ημέρες επειδή ο μισθωτός δεν έχει συμπληρώσει χρόνο στον ίδιο εργοδότη και δικαιούται αποδοχές ενός 15θημέρου μόνο.
Με τις διαδοχικές ασθένειές του κάλυψε το ανώτατο όριο των 13 εργάσιμων ημερών που πέφτουν μέσα στο 15θήμερο.
3) Μισθωτός που προσλήφθηκε στην επιχείρηση τη Δευτέρα και ασθενεί την Παρασκευή την ίδια εβδομάδα, ανεξάρτητα από την διάρκεια της ασθένειας δεν δικαιούνται αποδοχών από τον εργοδότη του.
Θα επιδοτηθεί μόνο από το ΙΚΑ γα τις μέρες πέρα της τρίτης μέρας και εφ’ όσον έχει τις προϋποθέσεις με τις οποίες το ΙΚΑ χορηγεί το επίδομα ασθένειας.
ΣΤ) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
α) Επί συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου και σύμβαση ορισμένου έργου:
Δεδομένου ότι αυτές οι συμβάσεις εξομοιώνονται με τη σύμβαση αορίστου χρόνου, ισχύουν τα αναφερθέντα πιο πάνω για τους μισθωτούς γενικά.
β) Επί θέσεως του μισθωτού σε διαθεσιμότητα:
Επειδή ο εργοδότης δικαιούται να θέτει τον μισθωτό σε διαθεσιμότητα, και όσο διαρκεί αυτή να τους καταβάλει το μισό του μέσου όρου των αποδοχών του τελευταίου 2μήνου, στην περίπτωση ασθενείας μισθωτού κατά το χρονικό διάστημα αυτό, ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώσει το επίδομα ασθενείας του ΙΚΑ μέχρι του ύψους των μισών αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.
γ) Εκ περιτροπής Εργασίας:
Οι αποδοχές των ημερών ασθενείας ή η συμπλήρωση του επιδόματος που χορηγεί το ΙΚΑ, καταβάλλονται μόνο για τις μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός πρόσφερε τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τη συμφωνία (γραπτή) που υπάρχει μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενου.
δ) Εργασία- μισθωτού σε άλλον Εργοδότη:
Ο μισθωτός που κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του απέχει από την εργασία του, και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλον εργοδότη από όπου εισπράττει μισθό δεν δικαιούται και αποδοχές από τον κανονικό του εργοδότη.
Επί πλέον, ο μισθωτός που προσποιείται ασθένεια για να εργαστεί αλλού, όχι μόνο δε δικαιούται αποδοχές, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι έλυσε τη σύμβαση εργασίας με υπαιτιότητά του.
ε) Ασθένεια μισθωτού κατά τη διάρκεια της άδειάς του:
Η άδεια αναστέλλεται για τόσο διάστημα διαρκεί η ασθένεια και συνεχίζεται μετά τη λήξη της ασθένειας.
στ) Ασθένεια σε ημέρα αργίας:
Ο ημερομίσθιος μισθωτός που απουσιάζει λόγω ασθένειας σε μέρα υποχρεωτικής αργίας, δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του, και θα του αφαιρεθεί ότι θα λάβει από το ΙΚΑ για την ημέρα αυτή.
ζ) Ασθένεια σε ημέρα αναπαύσεως (ρεπό):
Αν η ασθένεια του μισθωτού συμπέσει επί μία έως τρεις μέρες με την ημέρα της εβδομαδιαίας του ανάπαυσης (ρεπό), τότε του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαυθεί την επόμενη της λήξεως της ασθένειάς του ή μια άλλη μέρα μες τη βδομάδα που δικαιούται την ανάπαυσή του.
η) Δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα:
Κατά τον υπολογισμό των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα αφαιρούνται οι μέρες εργασίας για τις οποίες έλαβε επίδομα ασθένειας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Το ΔΣ του ΠΑΣΕΚΔΑΠ σας ενημερώνει πως μετά από ερωτήματα του Συλλόγου μας προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και προς τον ΑΣΕΠ για το θέμα του τρόπου αναπλήρωσης θέσης απασχόλησης σε ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ μετά από παραίτηση εργαζόμενου, έχουμε πλέον και εγγράφως την επίσημη θέση των Υπηρεσιών. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με Αριθ. Πρωτ. οικ:  3449/05-02-2018:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα και με το Α.Π. 15017/7-10-2013  έγγραφο  του  ΑΣΕΠ,  αναπλήρωσης  του  αποχωρούντος  προσωπικού  με  την πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.  Σημειώνουμε  ότι  η  δυνατότητα  αυτή  δίνεται σε περίπτωση  ενεργών συμβάσεων  και όχι συμβάσεων που διακόπηκαν κατά το παρελθόν.
Η δυνατότητα αντικατάστασης, όπως περιγράφεται στο ως άνω έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., παρέχεται στην περίπτωση που η πρόσληψη έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, στο πλαίσιο προγράμματος που παραμένει καθ’ όλη τη διάρκειά του ευρωπαϊκό (δηλ. οι  δαπάνες  για  την  πρόσληψη  του  προσωπικού  καλύπτονται,  έστω  τμηματικά,  από  ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση) και διατηρείται ως έχει, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση –μεταβολή του κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών και ενδεχομένως διαφορετικών προγραμματικών περιόδων. Για τα ανωτέρω  θέματα  αποφαίνεται  η  αρμόδια  Διαχειριστική  Αρχή  του  υλοποιούμενου  ευρωπαϊκού προγράμματος.
Ο φορέας θα πρέπει να στείλει αίτημα έγκρισης και στην διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας που ανήκει

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018


Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς αρμοδιότητάς σας  παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των
αιτημάτων τους για το έτος 2018, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

Για τον προγραμματισμό έτους 2018 πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ  ΟΤΑ α’ ΚΑΙ β’ ΒΑΘΜΟΥ

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.  

Ειδικά οι Περιφέρειες, θα πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστό και κατά προτεραιότητα αίτημα για την κάλυψη των αναγκών τους σε κτηνιάτρους, στο πλαίσιο της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία του καταναλωτή και τη
διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.

Διευκρινιστική ΕΓΚΥΚΛΙΟ για «την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης εξέδωσε το ΓΛΚ


Με την εγκύκλιο τονίζεται ότι, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, από 1.1.2018 ξεκινούν οι αυξήσεις των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους «συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017».
Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο «η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, τόσο αυτούς που υπηρετούσαν στις 31.12.2015 όσο και αυτούς που διορίστηκαν από 1.1.2016 και μετά. Δηλαδή η μισθολογική εξέλιξη μέχρι 31.12.2017 ανεστάλη τόσο για τους υπηρετούντες κατά την 31-12-2015 όσο και γι αυτούς που διορίστηκαν μετά την 1.1.2016 και κατατάχθηκαν στα Μ.Κ. ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα, την τυχόν προϋπηρεσία καθώς και τον κατέχοντα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοιτήσαντες μετά την 1.1.2016 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης», προστίθεται.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας συμβασιούχων Δημοσίου: Τι ισχύει

Ότι, για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), που θα προσληφθεί στους φορείς του Δημοσίου μετά την 1.1.2016, αναγνωρίζεται - κατόπιν σχετικής αίτησης - η προϋπηρεσία του μέχρι και 31.12.2015 και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής έχουν ισχύ από την ημέρα της αίτησης, επισημαίνει σε έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο το epoli.gr.
Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται πως, όπως ισχύει και για τις λοιπές εργασιακές σχέσεις (μόνιμοι, ΙΔΑΧ), υπηρετούντες και νεοδιόριστους, το χρονικό διάστημα 1.1.2016 – 31.12.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη των συμβασιούχων, καθώς ισχύει η αναστολή.... Ολόκληρο το άρθρο στο epoli.grl

Στον αέρα η δημόσια δωρεάν δημιουργική απασχόληση των παιδιών/ατόμων με αναπηρίες της χώρας τη νέα σχολική χρονιάΓράφει η Βούλα Γράψα, Εκπαιδεύτρια Πληροφορικής σε δημοτικό ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των ΟΤΑ*

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία των Δήμων δομήθηκαν από την δεκαετία του 1980 με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν στους γονείς τον αναγκαίο ασφαλή και προστατευμένο χώρο απασχόλησης των παιδιών τους, ενώ παράλληλα προσφέρουν στα παιδιά/εφήβους/νέους ηλικίας από 5 έως 25 ετών μια ποικιλία δημιουργικών δραστηριοτήτων με την καθημερινή οργανωμένη λειτουργία τους. Κύριος στόχος του θεσμού είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών/εφήβων/νέων ΑΜΕΑ (αναπηρία 35% κα άνω) είτε σε πρωινή απασχόληση, είτε σε απογευματινή απασχόληση – για τα παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολεία γενικού πληθυσμού (τμήμα ένταξης ή παράλληλη στήριξη ή συνοδεία ΕΒΠ) – μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Επίσης, η ψυχοκοινωνικά πολύτιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, με ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και καλλιτεχνικά παιχνίδια, συμμετοχή σε Πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις όπως τα Special Olympics, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων με μετακίνησή τους με σχολικό λεωφορείο, από και προς το σπίτι ή τα σχολεία τους. Τέλος, σκοπός των Δομών αποτελεί και η κοινωνική ένταξη των επωφελούμενων, η υποστήριξη της οικογένειας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Τα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. αγκαλιάστηκαν από την κοινωνία, βρήκαν άμεση ανταπόκριση, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τη μέχρι σήμερα απουσία δομών στήριξης της οικογένειας των ατόμων με αναπηρίες, κυρίως στην επαρχία. Είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πέρα από τα ειδικά σχολεία, τα Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. αποτελούν πανελλαδικά τις μόνες Δομές παιδαγωγικού χαρακτήρα που φιλοξενούν παιδιά/άτομα με Αναπηρίες εξυπηρετώντας χιλιάδες οικογένειες εντελώς δωρεάν. Πιο συγκεκριμένα, οι Δομές μας εξυπηρετούν περιπτώσεις όπως: Σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση όλων των βαθμίδων, εγκεφαλική παράλυση, ημιπληγία, αυτισμό, ψυχιατρικές παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας, κινητική αναπηρία και διαφόρων ειδών σύνδρομα με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.

Τα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., πέρα από την εξυπηρέτηση χιλιάδων οικογενειών, έφεραν στις τοπικές κοινωνίες πάνω από 605 θέσεις εργασίας, ζωτικής σημασίας για εκατοντάδες πτυχιούχους επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς ή ψυχολόγους, παιδαγωγούς και θεραπευτές, όπως των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτές Εικαστικών, Εκπαιδευτές Πληροφορικής, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί Φροντιστές κλπ. Αυτοί οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί, μαζί τον οδηγό και με το βοηθητικό προσωπικό, στελέχωσαν τα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. των Δήμων προσφέροντας επί σειρά ετών τις υπηρεσίες τους, με συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων, αποκτώντας τεράστια εμπειρία στον νέο, παγκοσμίως ραγδαία αναπτυσσόμενο, τομέα της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με Αναπηρίες. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι αν και εργάζονται αδιάκοπα οκτώ, δέκα ακόμα και δεκαπέντε συνεχή χρόνια, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάτω από το ακραία επισφαλές εργασιακό καθεστώς των συμβάσεων εργασίας, οι ανανεώσεις των οποίων βρίσκονται συχνά «στον αέρα», γεμίζοντάς αυτούς και τις οικογένειές τους άγχος, ανασφάλεια και αβεβαιότητα.

Οι εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., βέβαια, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να μην επηρεάζεται στο παραμικρό το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στα παιδιά, παρά τις ασταθείς εργασιακές σχέσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως δεν πρέπει το συντομότερο δυνατόν να δοθεί μία μόνιμη λύση, η οποία θα αποκαθιστά την πραγματική εργασιακή σχέση των στελεχών των Δομών. Σήμερα, δυστυχώς μόνο σε περίπου 50 Δήμους σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούν 79 δημοτικά Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. τα οποία εξυπηρετούν εντελώς δωρεάν πάνω από 2.000 παιδιά/εφήβους/νέους με Αναπηρίες, αλλά και μεγαλύτερα άτομα καθώς δεν υπάρχουν άλλες δομές για ΑμεΑ (έως και 50 ετών).

Τα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. διατρέχουν κάθε χρόνο τον ίδιο κίνδυνο. Τον κίνδυνο είτε να μειωθεί η χρηματοδότησή τους την επόμενη σχολική περίοδο (2018-2019) είτε ακόμα και να απενταχθούν από την χρηματοδότηση (Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής») που δίνεται σήμερα σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Και τα δύο σενάρια αποτελούν αιτία κατάρρευσης του θεσμού καθώς οι Δήμοι θα αδυνατούν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των Δομών και θα αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες παιδιά και άτομα με Αναπηρίες χωρίς δημιουργική απασχόληση, χιλιάδες οικογένειες χωρίς δωρεάν κοινωνικές παροχές και εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς εργασία.

Έχοντας διανύσει πάνω από δύο δεκαετίες κοινωνικής, πολιτιστικής και παιδαγωγικής προσφοράς, ήρθε η ώρα η Πολιτεία να δώσει μία μόνιμη λύση τόσο για την επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση των δημοτικών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όσο και για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των στελεχών τους με μόνιμες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι θα αρθεί η διαρκής αγωνία που διακατέχει κάθε χρόνο γονείς, δημοτικές αρχές και εργαζόμενους των Δομών και θα λάβουν οι κοινωνικές αυτές υπηρεσίες την ακλόνητη θέση που αρμόζει να έχει κάθε κοινωνική υπηρεσία προς τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, όπως είναι στην προκειμένη τα Άτομα με Αναπηρία.

Ο καθρέφτης άλλωστε μιας κοινωνίας, αλλά και του Κράτους, είναι ο σεβασμός και η φροντίδα που επιδεικνύει για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτή των ατόμων με Αναπηρίες.


Βόμβα Γεροβασίλη: Στόχος η αντικατάσταση των συμβασιούχων με μόνιμες θέσεις εργασίας


Την εξαγγελλία πως ανάμεσα στους στόχους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι «οι θέσεις των συμβασιούχων που απασχολούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες να αντικαθίστανται προοδευτικά από μόνιμες σχέσεις εργασίας» υποστήριξε η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη επισκεπτόμενη την έδρα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στην Πάτρα

Την έδρα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στην Πάτρα, επισκέφθηκε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Βασίλη Καρδάση και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και απηύθυνε χαιρετισμό στους εργαζόμενους.
Η υπουργός, αφού ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, οι οποίοι «εργάζονται και αξιοποιούν κάθε δυνατότητα, προκειμένου το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο», ανέφερε: «Υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το ΕΑΠ, και αυτό για εμάς σημαίνει να στηρίζουμε και τους εργαζόμενους σε αυτό».
«Εξ αρχής, όταν αναλάβαμε, φροντίσαμε να διασφαλιστεί το παρόν και το μέλλον του Ιδρύματος, που δεν είναι άλλο από τους ίδιους τους εργαζόμενούς του» σημείωσε η κ. Γεροβασίλη, τονίζοντας παράλληλα ότι οι θέσεις των εργαζομένων ήταν επισφαλείς από τον Νοέμβριο του 2015 «με την προηγούμενη κυβέρνηση να αδιαφορεί για το μέλλον του Ιδρύματος».
«Παραλάβαμε ένα Δημόσιο ανορθολογικό και απαξιωμένο, κάτι που δεν είναι συμβατό με τη δική μας αντίληψη. Εμείς εργαζόμαστε για ένα Δημόσιο σύγχρονο και αποτελεσματικό, με σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας όπου καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες και σε αυτήν τη λογική κινηθήκαμε και για τους εργαζομένους του ΕΑΠ» επισήμανε.
«Στις διαρθρωτικές αλλαγές που επιχειρούμε, στόχος είναι οι θέσεις των συμβασιούχων που απασχολούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες να αντικαθίστανται προοδευτικά από μόνιμες σχέσεις εργασίας», υπογράμμισε. «Σε αυτήν τη λογική, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εργάζεται, ώστε να μπει ένα τέλος στην εργασιακή ομηρία δεκάδων εργαζομένων και το ΕΑΠ να αποκτήσει μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό» πρόσθεσε η κ. Γεροβασίλη.
Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στη θέσπιση προπτυχιακού προγράμματος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», το οποίο θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2018.
«Η αξιοποίηση της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης δημιουργεί δυναμικές εστίες αναγέννησης και αναβάθμισης τής δημόσιας διοίκησης και για το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό» παρατήρησε και συμπλήρωσε: «Με το προπτυχιακό πρόγραμμα δίνουμε την ευκαιρία και σε δημοσίους υπαλλήλους να βελτιώσουν το επίπεδο και την ποιότητα των γνώσεών τους πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους, τη διοίκηση και να διαμορφώσουν συνθήκες εξέλιξης στην καριέρα τους».
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειες ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και κατ' επέκταση στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα» υποστήριξε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης», η οποία στη συνέχεια ευχαρίστησε τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος και τον πρόεδρό του, Βασίλη Καρδάση, για την αγαστή συνεργασία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος.
«Είμαι βέβαιη ότι όσα κατορθώνουμε σήμερα με τη διοίκηση και τους εργαζομένους του ΕΑΠ, ενός εκ των πιο σημαντικών θεσμών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βάζουν στέρεες βάσεις για το μέλλον» σημείωσε η κ. Γεροβασίλη και κατέληξε: «Υποστηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις τη λογική του ΕΑΠ, που είναι να γεφυρώνει τις ανάγκες ενός σύγχρονου κράτους για ακαδημαϊκή παιδεία με τις σύγχρονες ανάγκες για διά βίου μάθηση».
Στη συνέχεια, η κ. Γεροβασίλη, μαζί με τον γγ του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρη Θεοδωράκη, και τον πρόεδρο του ΕΑΠ, Βασίλη Καρδάση, συναντήθηκε με το ΔΣ των συμβασιούχων του Ιδρύματος.