ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

-------------------ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ --------------------

Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου


Επεκτείνεται και στους εργαζόµενους µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ίσχυε µόνο για τους εργαζόµενους Ι.Δ.Α.Χ. Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού) στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, καθώς και στους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, η δυνατότητα τροποποίησης των συµβάσεων εργασίας, µειωµένου ωραρίου µε αύξηση του ωραρίου εργασίας, µέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκ- παιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, µε αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους.

Πηγή:vouliwatch.gr

Ανακοίνωση σχετικά με τις καταγγελίες γονέων για τη δράση: "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"

Κατατέθηκε στη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο - “σκούπα” του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ
Κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο – “σκούπα” του Υπ. Εσωτερικών, με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία, τα οικονομικά, και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
Στα Μέρη αυτού περιγράφονται:
Μέρος Πρώτο: Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α.
Μέρος δεύτερο: Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, τα οικονομικά, και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.
Μέρος Τρίτο: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας
Μέρος Τέταρτο: Μητρώο Πολιτών (κεφάλαιο πρώτο) – Λοιπές διατάξεις (κεφάλαιο δεύτερο). 

Ακολουθούν σε επισυναπτόμενα αρχεία: α) Το Σχέδιο Νόμου και β) η Αιτιολογική Έκθεση

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

Πηγή: epoli.gr/